Ordensreglement

 1. Ro og orden
  1. Kollegianerne skal tilstræbe, at der hersker god ro og orden på kollegiet.
  2. Enhver kollegianer skal efterkomme forskrifter, der måtte blive givet af kollegiets bestyrelse, ledelse eller øvrigt personale.
  3. Støjende eller chikanerende adfærd, herunder afspilning eller udøvelse af høj musik uden de omkring boendes samtykke er ikke tilladt.
  4. Kollegianerne skal udvise hensyn til hinanden, herunder respektere de øvrige kollegianers krav på læse- og nattero.
  5. Kollegianerne har pligt til at holde yderdørene (ind til gangene) lukket og låste.
  6. Spilles der musik, skal der tages hensyn til de øvrige kollegianere og kl. 23.00 skal der absolut være ro.
  7. Vold og trusler om vold betragtes som en grov overtrædelse af dette ordensreglement.
  8. Kollegiet må ikke fungere samlingssted for narkomaner, alkoholikere eller bander.
  9. Der må ikke indtages, sælges eller opbevares narkotika eller narkotika-lignende stoffer eller piller.
 2. Fællesarealer, bygningsdele og inventar
  1. Der skal opretholdes orden på alle gange og fælles arealer. Færdsel eller brug af fællesarealer skal ske uden gene for de øvrige beboere.
  2. Ophold på taget er ikke tilladt.
  3. Parkering af cykler/knallerter og biler skal alene ske på de hertil indrettede eller afmærkede arealer. Cykler og knallerter skal stilles i cykelskurene (halvtagene) i gårdhaverne eller i cykelstativerne ved hovedindgangen.
  4. Cykler og lign. må ikke tages med indenfor og må således ikke stilles på gangene, fællesarealer eller i boligen.
  5. Kollegianeren eller vedkommendes gæster skal afholde alle udgifter til reparation eller erstatning af beskadigede bygningsdele, inventar eller andre dele som tilhører kollegiet, såfremt skaden skyldes kollegianerens (eller gæsters) adfærd eller undladelse.
  6. En evt. beskadigelse af boligen eller inventar skal straks meddeles til forretningsføreren, der træffer de nødvendige foranstaltninger til istandsættelse, placering af ansvar og erstatsningspligt.
  7. Der må ikke anvendes søm eller skuer til ophængning af billeder eller lign. i boligen. Der er i stedet i stuen opsat skinner langs loftet, hvorfra der kan føres snore til billeder, spejle og lign.
  8. Gange, fællesarealer og branddøre må ikke helt eller delvist være spærret af møbler, fodtøj, tørrestativer eller andre genstande.
  9. Alt brandmateriel må ikke udsættes for misbrug eller skade og må kun benyttes i tilfælde af brand. Opdager kollegianeren, at brandmaterialet ikke er funktionsdygtigt, er der pligt til at meddele dette til forretningsføreren eller en anden ansvarlig person med henblik på udbedring. Udøvelse af misbrug eller skade på brandmateriel anses som en grov overtrædelse af dette ordensreglement.
  10. Benyttelse af udendørs arealer, herunder gårdhaver skal ske under hensynstagen til de øvrige kollegianere og der er pligt til at sørge for at de grønne områder og beplantning ikke lider overlast. Der må ikke opstilles borde, tørrestativer, stole eller lign. på de grønne områder, men der henvises til de stole og borde, som der er placeret i kollegiets gårdhaver.
  11. Kollegianeren er fra nøgleudlevering til nøgleaflevering alene ansvarlig for den lejede bolig og er således også forpligtet til at erstatte enhver skade, som ikke kan tilskrives normalt slid eller ælde.
  12. Spildt vand på trægulvene skal tørres op med det samme, da gulvene ellers bliver ødelagte og skal i givet fald erstattes af kollegianeren.
 3. Benyttelse
  1. Det er ikke tilladt at holde eller have besøg af nogen former for husdyr.
  2. Der må ikke installeres køleskab, fryser, vaskemaskine, komfur eller lign. i boligen.
  3. Kollegianerne må ikke opbevare våben, fyrværkeri, sprængstof eller andre genstande, der kan være forbundet med fare på kollegiet.
  4. Boligen må ikke fremlejes eller bebos af andre end lejeren selv, hvilket betyder, at der må ikke flytte en kæreste eller ven/veninde ind i det lejede.
  5. Kollegiet påtager sig intet ansvar for kollegianernes personlige ejendele. En forsikring af personlige ejendele skal tegnes af lejeren selv.
  6. Vask i kollegiets vaskekælder er på eget ansvar. Evt. ødelagt eller beskadiget tøj erstattes ikke.
  7. Der skal hænges enten persienner, liftgardiner, lamelgardiner eller alm. tykke gardiner op for vinduerne i lejemålet.
  8. Renholdelse af den lejede bolig påhviler kollegianeren selv, og der skal ryddes op efter benyttelse af gange, fællesarealer, vaskeri og lign.
  9. Ved fraflytning er kollegianeren forpligtet til at aflevere boligen i forsvarlig stand og er der forringelser, der ikke kan tilskrives normal brug, hæfter kollegianeren herfor. Boligen skal afleveres i rengjort stand. Istandsættelse eller reparation af boligen/inventar ved fraflytning (på lejerens regning) foretages af de håndværkere, som kollegiet har tilknyttet.
 4. Manglende overholdelse af ordensreglement
  1. Såfremt en kollegianer overtræder dette ordensreglement eller i øvrigt er til gene for andre kollegianerne, kan der klages over kollegianeren til forretningsføreren. Klagen skal som udgangspunkt være skriftlig, og forretningsføreren skal kende klagerens navn og adresse. Klageren vil – med mindre andet aftales – være anonym i forhold til kollegianerne. Forretningsføreren vurderer herefter sagen og foretager det nødvendige for at genskabe ro og orden.
  2. Ved manglende overholdelse af ordensreglementet kan forretningsføreren beslutte, at den pågældende kollegianers lejemål opsiges med forskriftsmæssigt varsel efter at kollegianeren har modtaget min. 1. advarsel.
  3. I særligt grove tilfælde kan kollegianerens lejekontakt ophæves med øjeblikkelig virkning, såfremt vedkommende groft har overtrådt dette ordensreglement eller har været til fare eller væsentlig gene for andre kollegianere (f.eks. vold eller groft hærværk, salg eller opbevaring af narkotika, fyrværkeri, våben eller lign.).
 5. Vedtagelse og ændring af ordensreglementet
  1. Dette ordensreglement er godkendt af Kollegiets ledelse og bestyrelse og erstatter alle tidligere udgaver af regler og husordener.
  2. Forslag til ændring af ordensreglementet skal afleveres skriftligt til forretningsføreren, som derefter vil bringe punktet op på førstkommende bestyrelsesmøde til endelig beslutning.